Seuran arvot

Toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet

Oulun Naisfutis ry/Oulu Nice Soccer on voittoa tuottamaton nais- ja tyttöjalkapalloilun erikoisseura. Seuran noudattaa toiminnassaan Suomen palloliiton  Kaikki Pelaa sääntöjä ja Seuraohjelman periaatteita.

Seuran tehtävä on tuottaa laadukasta jalkapallovalmennusta ja jalkapalloiluun liittyvää toimintaa jäsenilleen sekä olla edistämässä ja kehittämässä nais- ja tyttöjalkapalloilun olosuhteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kaikki seuran toiminnasta syntyvät varat ja tuotot menevät kokonaisuudessaan jalkapallotoiminnan tuottamiseen, tukemiseen, edistämiseen ja kehittämiseen.

Oulun nais- ja tyttöjalkapallotoiminnan tavoitteena on tuottaa jalkapalloharrastuksen välityksellä onnistumisia ja elämyksiä pelaajille, heidän perheenjäsenilleen sekä joukkueiden toimihenkilöille.

Toiminnan ydin on tehtäväkeskeisen viihtyvyyden ja motivoituneen kehittymisen varmistaminen ja sen kautta juniorin pysyminen mahdollisimman pitkään hyvän harrastuksen ja haasteita ja menestymistä tarjoavan lajin – jalkapallon parissa. Lähtökohtana on pelaajakohtainen ajattelu.

Toiminnan ydin on pitkäjänteisyys. Junioritoiminnan alusta lukien harrastusta kehitetään seuran ammattitaitoisten ohjaajien, valmentajien, huoltajien sekä muiden toimijoiden tuen ja valvonnan alla.

Harrastustaan aloittavista nuorista jotkut tähtäävät pitkälle ja omaavat siihen myös edellytykset. Seuran tehtävänä on vastata tähän tarpeeseen.

Tavoitteet painottuvat eri ikäryhmissä eri tavoin. Niiden painotus muuttuu lapsen kasvaessa ja samanikäisillä pelaajillakin voi olla erilaisia painotuksia. Jalkapallokoulutoiminta on käytännössä pelkästään nuorisotyötä ja harrastustoimintaa. Mitä vanhemmaksi lapset kasvavat, sitä enemmän heihin kohdistuu myös menestymisen paineita ja odotuksia. Myös pelaajan oma motivaatio menestymiseen on yksilökohtaista.

Menestys tarkoittaa paitsi seuran joukkueiden menestystä, myös yksittäisten pelaajien menestystä piiri- ja maajoukkuetasolla sekä lopulta myös kansainvälisillä kentillä. Hyvästä harrastuksesta voi syntyä pelaajalle jopa kansainvälinen ura. Näin toiminnan yksi keskeinen tavoite on myös kasvattaa pelaajia huipulle.

Toiminnan arvot

Seura on kirjannut arvoikseen:

 • Ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus, tasavertaisuus
 • Avoimuus, rehellisyys
 • Korkea työn laatu/ammattimaisuus
 • Yhteistyö yli rajojen
 • Kannustaminen

Sen lisäksi toimintaa ohjaavat seuraavat ohjenuorat:

 • Seura huomioi jokaisen juniorijoukkueen lapsen ja nuoren tärkeäksi kumppaniksi.
 • Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus ikävaihe periaatteen mukaisesti.
 • Seuralla on Kaikki Pelaa yhdyshenkilö ja juniorijoukkueet noudattavat Suomen palloliiton Kaikki Pelaa ohjelmaa.
 • Seuralla on ongelman ratkaisuelin.
 • Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä.
 • Seura tarjoaa mahdollisimman hyvät puitteet juniorijoukkueille ja takaa edustusjoukkueiden toiminnalle tukea kasvattamalla hyviä pelaajia.

Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta

Seuratoiminnan arvoihin lukeutuu oikeus asialliseen kohteluun ja kanssakäymiseen. Seurassa häirintään ja epäasiallista kohtelua hallitaan seuraavin tavoin

1. Häirintää ei hyväksytä

Seuratoiminnassa tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua. Jokaisen on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa käyttäytymistä, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen.

2. Häirintään puututaan

Seurajohto huolehtii käytettävissään olevin keinoin, että terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ei esiinny. Jokaisen seuranhenkilön odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi ja puuttuvan siihen.

3. Häirinnällä tarkoitetaan

Häirintänä ja epäasiallisena kohteluna pidetään vakavanlaatuista kielteistä käyttäytymistä, joka on jatkuvaa tai toistuvaa. Joskus kertaluontoinen tilanne voi olla niin vakava, että se edellyttää puuttumista. Kielteinen käyttäytyminen voi ilmetä mm. sanattomina viesteinä (esim. ilmeet, eleet), yhteisöstä eristämisenä (esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti, eristetään työskentelemään muista erillään), toiminnan jatkuvana perusteettomana arvosteluna ja vaikeuttamisena esim. jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, työtä mitätöidään tai arvioidaan väärin perustein, maineen tai aseman kyseenalaistamisena (esim. levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan), henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena (esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä ja ahdistelu)

4. Häirintää ei ole

Häirintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole toimintaa ja tehtävienjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei liioin ole kyse, jos henkilölle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus tai hänet päätetään esim. toiminnan jatkumisen arviointiin sen jälkeen, kun hänen kanssaan on keskusteltu asiasta.

5. Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaminen

Häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen tulisi ottaa tapahtunut puheeksi ja kertoa kokemuksestaan joko välittömästi tai mahdollisimman pian henkilölle, joka hänen kokemanaan käyttäytyi epäasiallisesti. Parhaimmillaan tilanne voisi selvitä jo heidän kesken. Seurajohdon tilanteeseen puuttuminen edellyttää, että häirinnän kohteeksi joutunut ilmoittaa asiasta puheenjohtajalle itse (alaikäisen kyseessä ollen myös hultaja tai joukkueen toimihenkilö, joka on asian huomannut).

6. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun selvittäminen

Mahdollisen häirinnän selvittäminen ja arviointi tehdään kuvattujen tilanteiden ja keskusteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella. Puheenjohtaja tai tämän nimeämä henkilö selvittää mahdollisimman pian ensisijaisesti asianosaisten kanssa keskustelemalla tai tarvittaessa myös muulla tavoin tapahtumien kulun. Keskustelut käydään ja muut mahdolliset selvitykset tehdään luottamuksellisesti ja ilman ennakkoasenteita. Ratkaisut tehdään tosiasioiden perusteella. Selvittelyyn osallistuvilla seuran luottamus- ja toimihenkilöillä on vaitiolovelvollisuus asioiden käsittelyyn liittyen.

Linkkejä ARVOMAALIMAAN

Et ole yksin / Väestölliitto

Valon toimintaohje - Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen
rikostaustan selvittäminen