Voimassaolevat säännöt: 01.11.2021 08:23:03 alkaen

§ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Naisfutis ry (jäljempänä myös Seura) ja kotipaikka on Oulun kaupunki.

Seuran kieli on suomi.

§ 2 Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on

 • toimia ensisijaisesti jalkapalloilun erikoisseurana keskittyen tyttö- ja naisjalkapalloon

 • tarjota seuran jäsenistölle sekä paikkakunnan väestölle mahdollisuuksia ja edellytyksiä seuran harjoittamien urheilumuotojen harrastamiseen

 • edistää liikunta- ja urheiluharrastusta seuran toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää harjoittamiensa urheilumuotojen puitteissa valmennus- ja harjoitustoimintaa, kilpailu- ja koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa tarkoitukseen liittyvää toimintaa

 • tarjoaa liikuntatilaisuuksia sekä urheiluvalistus- ja kasvatustoimintaa

 • harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa

 • toimii yhteistyössä ja aloitteellisesti paikkakunnan viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa liikunnan harrastamisen olosuhteiden ja edellytysten parantamiseksi

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii

 • ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

 • omistamalla, ylläpitämällä ja myymällä urheilulaitoksia ja muita omistamiaan kiinteistöjä

 • toimeenpanemalla asianomaisella luvalla arpajaisia

 • harjoittamalla maksullista liikuntaan liittyvää ohjaus-, koulutus- , virkistys- ja kerhotoimintaa

 • harjoittamalla seura- ja fanituotteiden myyntitoimintaa

 • myymällä mainoksia ja mainostilaa

 • välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

§ 3 Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf. (jäljempänä SPL).

Muiden, seuratoimintaan liittyvien yhdistysten ja järjestöjen jäsenyyksistä päätetään vuosikokouksessa.

§ 4 Seuran jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja maksaa vuosittaisen jäsemaksun. Seuran jäseniksi hyväksytään kaikki seuran pelaajat ja toimihenkilöt, joilla on voimassa oleva SPL:n lisenssi Seurassa. Jäseniksi hyväksytään myös alaikäisen rekisteröidyn pelaajan huoltaja/huoltajat.

Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Seuran toimintaa ja tarkoitusta suorittamalla kannattajajäsenmaksun ja sitoutuu noudattamaan Seuran ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdityksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa. Saavutetut ainaisjäsenoikeudet säilyvät, vaikka jatkossa uusia ainaisjäsenyyksiä ei myönnetä. Seuran vuosikokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä sekä kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden.

§ 5 Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa tai Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 6 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos kokouskutsussa on näin ilmoitettu.

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

§ 7 Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- /tilintarkastajan lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ja jäsenmaksujen suuruudet, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 8. valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja varatoiminnan- /tilintarkastaja

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 8 Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokous on kutsuttava koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsut lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Kokousilmoitus julkaistaan myös seuran omissa tiedotuskanavissa, joihin liitetään mukaan myös julkaisukelpoinen kokousmateriaali

§ 9 Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi - seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 10 Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- /tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Tilikauden muutoksesta johtuen ensimmäinen muuttuva tilikausi on pituudeltaan kalenterivuodesta poikkeava (1.11.2020-31.12.2021, 14 kk)

§ 11 Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle Seuran työntekijälle oikeuden kirjoittaa Seuran nimi yksin tai yhdessä.

§ 12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Virallinen versio (pdf) >