Oulun Naisfutis ry:n säännöt | Sääntöjen uusiminen 2020/2021

Vertailu: nykyiset <> Uudet (ehdotus) PDF -versi

*) Muutetut kohdat luonnoksessa merkitty KELTAISELLA taustalla

§

Voimassa olevat säännöt

 

Muutosehdotukset  *)

1

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Oulun Naisfutis ry

Kotipaikka Oulu; Seuran kieli suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennettä SPL.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Naisfutis ry (jäljempänä myös Seura) ja kotipaikka on Oulun kaupunki.

Seuran kieli on suomi.

2

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteenaan ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on

 • toimia ensisijaisesti jalkapalloilun erikoisseuran keskittyen tyttö- ja naisjalkapalloon

 • luoda edellytykset ja tarjota seuran jäsenistölle sekä paikkakunnan nuorisolle kullekin edellytystensä mukaiset mahdollisuudet seuran harjoittamien urheilumuotojen harrastamiseen

 • kasvattaa kansalaiskunnoltaan moitteettomia sekä ruumiillisesti ja henkisesti terveitä kansalaisia

 • edistää liikunta- ja urheiluharrastusta seuran toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää jäsenilleen harjoittamiensa urheilumuotojen puitteissa valmennus- ja harjoitustoimintaa,kilpailu- ja koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa tarkoitukseen liittyvää toimintaa

 • tarjoaa jäsenilleen sekä paikkakunnan väestölle kuntoliikuntatilaisuuksia sekä urheiluvalistus ja kasvatustoimintaa

 • harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa

 • kiinnittää ehdotusten, aloitusten ja anomusten avulla paikkakunnan viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sen harjoittamiseksi tarpeellisten suorituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii

 • ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

 • omistamalla ja ylläpitämällä urheilulaitoksia

 • toimeenpanemalla asianomaisella luvalla arpajaisia

 • harjoittamalla maksullista liikuntaan liityvää ohjaus-, koulutus- ja kerhotoimintaa

 • harjoittamalla seura- ja fanituotteiden myyntitoimintaa

 • myymällä mainoksia ja mainostilaa sähköisissä myyntikanavissa

 • välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asusteita.

3

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;

 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;

 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

 • tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

 • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

Liitetään edelliseen!

4

Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf. (jäljempänä SPL).

Muiden, seuratoimintaan liittyvien yhdistysten ja järjestöjen jäsenyyksistä päätetään vuosikokouksessa.

5

Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tulee seuran toiminta suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat automaattisesti kaikki seuran pelaajat ja toimihenkilöt, joilla voimassa oleva SPL:n lisenssi Oulun Naisfutis ry:ssä.

Jäsenkausi on kalenterivuosi ja jäsenyyden voi uusia kuukautta ennen uuden kauden alkua.

Jäseniksi hyväksytään myös alaikäisen rekisteröidyn pelaajan huoltaja edellyttäen että hän hyväksyy jäsenyyden omalta osaltaan. Hyväksyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä Seuralla joko kirjallisesti tai muulla luotettavalla tavalla .

Seuran kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun ja sitoutuu noudattamaan Seuran ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä. Seuran hallitus hyväksyy kannattajajäsenyydet.

 

6

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta (kannattajajäsen) tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa taikka Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyys Seurassa lakkaa automaattisesti siinä vaiheessa kun lisenssi SPL:n Pelipaikassa ei enää ole voimassa tai se on siirretty toiseen seuraan. Huoltajan jäsenyys lakkaa automaattisesti jos pelaajan jäsenyys S eurassa päättyy.

7

Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,

 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka

 • syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

 

EDELLISESSÄ PYKÄLÄSSÄ!

8

Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä mitään maksuja.

Kannattajajäsenmaksut

Seuran vuosikokous päättää vuosittain seuran kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden.

9

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella 1 5 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. ["Valtakirjalla ei saa äänestää" : lähtökohtaisesti oikeus osallistua valtakirjalla tulee olla kirjattuna sääntöihin, muutoin oikeutta ei ole, eli tämänkaltainen nääräys on tarpeeton, AMK].

Äänestettäessa kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

10

Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

  a) puheenjohtaja

  b) sihteeri

  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d) ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 8. Päätetään kokous

B. syyskokouksessa

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

  a) puheenjohtaja

  b) sihteeri

  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d) ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 12. Päätetään kokous

Vuosikokous

S euran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan-/tilintarkastajan lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 8. valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja varatoiminnan-/tilintarkastaja

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli S euran jäsen haluaa saada jonkin asian S euran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11

Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat esittää kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella Seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokousilmoitus tulee julkaista myös seuran sähköisissä jakelukanavissa, joihin liitetään mukaan myös julkaisukelpoinen kokousmateriaali.

 

12

Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjat

Seuran, sen jaostojen (joukkueet) ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri.

 

13

Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14

Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtoryhmä, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 7 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 3. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista

 4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

 5. Vastata seuran taloudesta

 6. Pitää jäsenluetteloa

 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

 9. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta

 14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi – seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15

Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilikausi on vuonna 2013 1.1.-31.10 ja jatkossa, 1.11.2013 alkaen, 1.11-31.10.

Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

16

Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa toiminnanjohtajalle, taloudenhoitajalle ja/tai sihteerille oikeuden kirjoittaa Seuran nimi yksin posti-, pankki-, vero- ym juoksevissa asioissa.

17

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

18

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

KS EDELLÄ (17)

 

 

19

Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysreksiteriin.

KS EDELLÄ (17)

 

20

Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Tarpeeton → lakia on pakko noudattaa!

    VOIT ANTAA KOMMENTTEJA JA PALUTUSTA TÄSTÄ LINKISTÄ!